پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

برنامه کاری معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم باغبانی

    - تعامل و همفکری با معاونت‌ها و دفاتر تخصصی سازمان و وزارتخانه در جهت اجراي برنامه‌های حوزه معاونت از طریق بهره مندی از توان تخصصی آنان

- برنامه ریزی، هدايت و تنظيم منابع ملي و بودجه ساليانه موسسه متناسب با برنامه‌ها و اهداف مصوب و انجام اقدامات لازم براي تصويب اعتبارات

- برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه بهره مندی از ظرفیت های بخش های غیر دولتی متخصص و توانمند: از طریق برون سپاری فعالیت های غیر حاکمیتی در حوزه معاونت موسسه و پژوهشکده های تابعه

- هماهنگي و پيگيري امور مربوط به معاونت‌هاي مرتبط وزارت متبوع (معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي، توسعه منابع انساني و ....) در موسسه و پژوهشکده های تابعه

-  هدايت و نظارت بر توزیع، تخصیص و حسن هزينه‌كرد اعتبارات پژوهشکده های تابعه، با همكاري و هماهنگي معاونت‌هاي ذيربط سازمان، ریاست موسسه و پژوهشکده های تابعه

- هدايت، نظارت و پیگیری اجرای برنامه‌هاي جامع بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت تحقيقاتي ،آموزشي و ترويجي موسسه درچارچوب وظایف سازمانی معاونت

- برنامه‌ريزي، هدايت و پیگیری اجراي امور اداري و منابع انسانی موسسه براساس قوانين، مقررات و دستورالعمل‌ها و آیین نامه هاي مربوطه

-  برنامه‌ريزي، هدايت و پیگیری امور مالي موسسه براساس قوانين، مقررات و دستورالعمل‌ها و آیین نامه هاي مربوطه

-  بررسي مستمر ساختار و تشكيلات موسسه و پژوهشکده های تابعه جهت بهينه‌سازي، كارآمدي و تحول آفريني آنها

-  بهينه‌سازي فرآيندهاي كاري - تقليل زمان و مدیریت هزينه انجام فعاليت‌ها در سطح موسسه، و پژوهشکده های تابعه

-  حمايت‌هاي فني، خدماتي، تداركاتي و نيروي انساني از برنامه‌ها و طرح‌هاي مصوب تحقيقاتي، آموزشي و ترويجي موسسه و پژوهشکده های تابعه و تدوين استانداردهاي لازم با هماهنگي و همكاري واحدهاي ذيربط

 - برنامه‌ريزي و سازماندهي جذب، نگهداري و توسعه منابع انساني موسسه

-  نظارت بر حسن اجراي قوانين، ضوابط و مقررات بودجه‌اي، مالي و اداري در سطح موسسه، و پژوهشکده های تابعه

-  برنامه‌ريزي و حمايت از فعاليت‌هاي فرهنگي، ورزشي، رفاهي و تفريحي منابع انساني موسسه به منظور شادابي و شكوفايي كاركنان.

-  برنامه ریزي، هدايت و پیگیری براي تهيه، پردازش و نشر آمار و اطلاعات فعاليت‌ها، طراحي و اجراي سيستم‌هاي رايانه و بانك اطلاعاتي مورد نياز موسسه با هماهنگي سازمان و همكاري واحدهاي ذيربط  

-   هدايت و نظارت براي اجراي نظام ارزشيابي كاركنان موسسه

 

 منـابع انساني و نوسـازي اداري

-    تقویت و بهینه سازی تشكيلات موسسه، متناسب با راهبردها و رويكردهاي موسسه و منطبق با راهبردها و رويكردهاي سازمان

-    برنامه‌ريزي و انجام بررسي‌هاي لازم به منظور بهينه‌سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني و ارائه پيشنهادهاي لازم به مراجع ذيربط

-   تدوين برنامه نيروي انساني موسسه در چارچوب سياست‌ها، اهداف و برنامه‌هاي كلان موسسه

- مطالعه، بررسي و برنامه‌ريزي به منظور استقرار بهترين روش‌هاي اداري و حذف مراحل زائد جهت ارتقای سطح بهره‌وري موسسه از طريق بكارگيري راهكارهاي مناسب عملي.

-  مطالعه و نظارت مستمر بر اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل متناسب با ماهيت مشاغل كاركنان موسسه و ارائه راه‌حل هاي مناسب .

-   پيش‌بيني و برنامه‌ريزي براي تامين نيروي انساني مورد نياز موسسه براساس قوانين و مقررات ذيربط با همكاري واحدهاي سازماني مربوطه.

-    پیگیری ارتقا و اصلاح فرآيندها و اقدامات مربوط به فناوري(اتوماسيون) اداري موسسه در جهت بهبود و كارآمدي وظايف و فعاليت‌ها

-  برنامه‌ريزي و انجام اقدامات لازم در جهت شايسته سالاري در گزينش مديران و كاركنان موسسه

-   اقدام در زمينه اجراي استانداردها براي مكان و نحوه استقرار واحدهاي سازماني

-  بررسي كارايي و بهره‌وري واحدهاي تابعه و سنجش آن با به كارگيري روش‌هاي علمي و فني و تجزيه و تحليل نتايج حاصله.

-  اجراي قوانين و مقررات و آئين نامه‌هاي استخدامي

-   انجام امور كارگزيني شاغلين موسسه شامل: نقل و انتقال نيروي انساني، تشريفات گزينش كاركنان، تغيير حالات استخدامي، صدور احكام كارگزيني و انتصابات.

-  ارائه خدمات اداري كاركنان ستاد موسسه شامل: تهيه و تنظيم گزارش كارهاي حقوق و دستمزد، احتساب سوابق خدمتي، صدور انواع گواهي خدمتي، امور اداري ماموران آموزشي، امور مشمولين تا تشكيل پرونده كارگزيني و امور حضور و غياب و تنظيم ورود و خروج آنان.

-  انجام امور انتزاع از خدمت كاركنان موسسه شامل: بازنشسته، بازخريدخدمت، از كارافتادگي، آماده بخدمتي، استعفاء و اخراج.

-  انجام امور مربوط به بازنشستگان و موظفين و از كارافتادگان در حدود و قوانين و مقررات مربوطه

-  انجام امور كارگزيني اعضاي هيات علمي شامل انتصابات، گزينش و امور رفاهي آنها.

-  همكاري و هماهنگي با واحدهاي ذيربط براي مديريت مطلوب توليد، پردازش و نشر آمار و اطلاعات پرسنلي كاركنان موسسه.

-  انجام امور مربوط به دريافت، ثبت و توزيع مكاتبات و نامه‌هاي صادره و وارده و امور بايگاني در سطح  ستاد موسسه و پژوهشکده های تابعه

 

خدمات فنی:

- پيگيري تامين و ايجاد امكانات و تجهيزات فني و ارتباطي مورد نیاز پژوهشکده ها و ايستگاههاي تحقيقاتي

-   برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت بر پروژه های عمراني و امور زيربنائي پژوهشکده ها و ايستگاههاي تحقيقاتي

-  كنترل فني و نظارت بر انتخاب و خرید  دستگاهها و تجهيزات

-  همكاري با واحدهاي مربوطه جهت انتخاب سايت مناسب و شرايط مطلوب بمنظور احداث محيط هاي كنترل شده شامل گلخانه‌هاي حرارت ثابت ، محيط هاي كشت ، اتاق هاي حرارت ثابت ، انسكتاريوم‌ها، اتاق هاي رشد و هواشناسي و...

-  تهيه مشخصات فني تجهيزات و دريافت پيشنهاد از سازندگان مختلف توام با بررسي مزايا و معايب و تركيب كار بمنظور انتخاب تركيب مناسب از تجهيزات مذكور

-   رسيدگي به گزارش پيشرفت كار پژوهشکده ها و واحد های تابعه موسسه

-  برنامه ريزي جهت سرويس، تعمير و نگهداري و بهره‌برداري بهينه از سيستم هاي احداثي در پژوهشکده ها و ايستگاههاي تحقيقاتي

-  پیگیری و همكاري در زمينه آموزش كارشناسان و تكنسين هاي مستقر در پژوهشکده ها و ايستگاههاي تحقيقاتي جهت نگهداري و بهره‌برداري بهينه و آگاهي بخشی از تكنولوژي های پيشرفته

-  بررسي و نظارت بر برنامه‌هاي كاشت و سطح قابل كشت ايستگاه ها و مزارع تحقيقاتي با توجه به امكانات موجود جهت كشت ازديادي

-  بررسي و نظارت بر قيمت گذاري محصولات كشاورزي، بذور مادري، هيبريد و نهال اصلاح شده توليدي موسسه و پژوهشکده ها و ايستگاههاي تحقيقاتي

-  بررسي و ارایه پيشنهاد و نظارت بر تعرفه‌هاي اجرای خدمات فني و تحقيقاتي به واحدهاي اجرائي يا خصوصي

-   پیگیری و نظارت بر عقد قرارداد با نهادها و  ارگان ها در رابطه با فروش توليدات و خدمات فني و تحقيقاتي

-  بررسي، برنامه ریزی برای تامین نياز بذور و نهال واحدهاي اجرائي براساس برنامه‌هاي توليدي محصولات مختلف

 

ب- نقاط قوت و فرصت­ها ی موسسه

 نقاط قوت:

 

· اخذ مصوبات قانونی و  بستر سازی ضوابط داخلی مطلوب در استقرار پژوهشکده های تخصصی و گروه های پژوهشی منسجم

· وجود نیروهای توانمند و متخصص در گرایش‌های مختلف محصولات باغبانی

· وجود زیرساخت‌های تحقیقاتی شامل نهالستان و مزرعه، آزمایشگاه، گلخانه و ایستگاه‌های تحقیقاتی

· برخورداری از اعتبار علمی در سطح ملی در عرصه به نژادی محصولات باغبانی (تولید رقم/ پایه، تولید نهال و برند "HSRI")

· دارا بودن توانمندی  و دانش فنی قوی، منسجم و کاربردی در زمینه فناوری مدیریت تولید در محصولات باغبانی

· وجود ذخایر غنی ژنتیکی و  ژرم پلاسمی در محصولات مختلف باغبانی

· بستر سازی و ظرفیت یابی مناسب تولید رقم/پایه  در محصولات مختلف باغبانی

· وجود زیرساخت مناسب برای راه‌اندازی مرکز رشد و فراهم بودن ایجاد و فعالیت شرکت­های دانش‌بنیان

· بستر سازی ایجاد ارتباطات کارا و اثر بخش  برای تحقیقات باغبانی در عرصه ملی و بین المللی

· تعدد و تنوع بخش غیر دولتی  در عرصه های مختلف تولید و فرآوری

 

فرصت‌ها:

· وجود نیروی انسانی، محقق و متخصص باغبانی در موسسه

· جایگاه  مناسب،  قابل اعتماد و اتکای موسسه بین بهره برداران

· نیاز کشور به افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و بویژه باغبانی

· پتانسیل موجود در عرصه صادرات و واردات محصولات باغبانی

· عضویت  و مشارکت موسسه در انجمن ها و مجامع علمی ملی و بین المللی

· مزیت نسبی تولید بسیاری از محصولات باغبانی در منطقه

· نیاز منطقه و کشورهای همسایه به دانش‌فنی موسسه

· وجود تنوع تولید و قابل رقابت با کشورهای رقیب در تولید و عرضه محصولات مختلف باغبانی

· ضرورت تضمین امینت غذایی و اهمیت تامین تولیدات باغبانی در عرصه داخلی و منطقه ای

· وجود رویکرد تجاری‌سازی تحقیقات در كشور

· وجود ضوابط و مقررات حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان

· امکان استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها و سایر مراکز تحقیقاتی

 

ج- رویکردها  و جهت­گیری­ها

رويكردها:

· توجه و تمرکز بر بکار گیری اسناد بالادستی نظیر: قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، برنامه ی ششم توسعه، برنامه ی اقتصاد مقاومتی، نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلان وزارتخانه و سازمان با تاکید بر تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي‌گري، واگذاري‌:

· اصلاح هرم نيروي انساني و ايجاد تناسب كمي وكيفي بين نيروهاي تخصصي و پشتيباني موسسه در راستای برنامه‌هاي توسعه‌اي بخش باغبانی و سیاست‌های سازمانی

· نوسازي، استانداردسازي و تجهیز امكانات و زيرساخت‌ها و ايستگاه‌هاي تحقيقاتي متناسب با برنامه‌ها و اولويت‌های موسسه

· كاهش نقش تصدي‌گري ازطریق مشارکت و برون‌سپاری بخشي از فعاليت‌ها به بخش خصوصی و ایفای نقش تولی­گری در امور محوله

· ارتقای بهره‌وري و هم‌افزايي در استفاده از امكانات و محيط‌هاي تحقيقاتي

· مدیریت بهینه منابع و استفاده مناسب از اعتبارات و امکانات موجود

· حمايت از شكل‌گيري و توسعه شركت‌هاي كوچك و متوسط غير دولتي و تعاوني و مراكز رشد و پارك علمي‌ و فناوري در زمينه تجاري‌سازي دانش و فناوري 

· حمایت از تحقيقات مشارکتی و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك در زمینه تحقيقات کاربردی بين توليدكنندگان كشاورزي، دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي

·  تقاضا‌محور نمودن پژوهش‌ها، نيازسنجي و تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي بر اساس برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور در بخش باغبانی

· تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و فروش و انتقال آن در سطح بهره‌برداران داخلی و خارجی

·  ارتقای انگيزه براي سرمايه‌گذاري و جذب منابع بخش غيردولتي در تحقيقات باغبانی

· توسعه ارتباطات بین المللی در انجام پژوهش های کاربردی و حل معضلات منطقه ای

· تقويت فعاليت‌هاي علمي مرتبط با توليد نهاده‌هاي وارداتي در راستاي كاهش وابستگي

· توسعه روش‌ها و رسانه‌ها در انتقال دانش‌فنی، دانش بومی و یافته‌های تحقیقاتی

· برپایی فن­بازارها و دعوت از بخش خصوصی برای شرکت در آنها

 

جهت­گیری­ها:

· برون‌سپاري بخشي از فعاليت‌ها به بخش خصوصی با اولویت شركت‌هاي خدمات فنی و مشاوره‌ای و واجدالشرایط

· در اختیار قراردادن هدفمند و هوشمند امكانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، مزرعه، آزمایشگاه‏ها و كارگاه‏ها با عقد قرارداد به بخش غیردولتی

· انعقاد قرارداد همکاری با شرکت­های بخش خصوصی در عرصه بین الملل در مورد محصولات مهم باغبانی

·  انتقال دانش‌هاي فني و فناوری‌ها به واحدهای تولیدی

·  ارائه مشاوره­های علمی و فنی به بخش خصوصی با بهره­گیری از محققان و متخصصان گرایش های مختلف در راه­اندازی خطوط تولید، بکارگیری فناوری­های نوین و ..

· همكاري درتبديل واحدهاي تحقيق وتوسعه (R&D) بخش باغبانی به شركت‌هاي دانش‌بنيان

· واگذاری ارقام محصولات باغبانی تحت فعالیت پس از نامگذاری به بخش غيردولتي

· اعطای اجازه استفاده از نام یا علامت موسسه به واحدهای تولیدي

· ایجاد فن بازار دائمی نهال و بذر با مشارکت موسسات تحقیقاتی و بخش غيردولتي

· ایجاد بازار ملی و میدان فروش نهال و بذر استاندارد و اصلاح­شده با مشارکت بخش غيردولتي

· حمايت از شركت‌هاي غيردولتي و مراكز رشد و پارك علمي‌ و فناوري

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0