پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 نام  نام خانوادگی
 مقطع تحصیلی
 رشته تحصیلی
 محل خدمت
 پست الکترونیک
ابراهیم سابکی کارشناسی ارشد باغبانی مرکز تحقیقات بلوچستان esaboki@gmail.com
احمد مستعان  دکتری مكانيزاسيون كشاورزي  پژوهشکده ahmadmostaan@yahoo.com
اسماعیل راهخدایی  کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی پژوهشکده rahkhodaei@gmail.com
بهاره  دامنکشان کارشناسی ارشد باغبانی مرکز تحقیقات کرمان
حجت دیالمی شبانکاره کارشناسی ارشد خاك شناسي  پژوهشکده dialamy_s@yahoo.com
حمید زرگری کارشناسی ارشد باغبانی مرکز تحقیقات فارس zargarihamid@yahoo.com
رحیم خادمی کارشناسی ارشد باغبانی مرکز تحقیقات بوشهر
رمضان رضا زاده کارشناسی ارشد باغبانی مرکز تحقیقات هرمزگان ramezan.rezazadeh@uqconnect.deu.au
سیدسمیح مرعشی  کارشناسی ارشد باغبانی پژوهشکده samihmarashi@gmail.com
عبدالامیر راهنما  دکتری زراعت واصلاح نباتات  پژوهشکده abam_rah@yahoo.com
عزیز تراهی  کارشناسی ارشد باغبانی پژوهشکده aziztorahi@yahoo.com
علی درینی کارشناسی ارشد زراعت مرکز تحقیقات جیرفت
مجید امانی  کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی پژوهشکده
مجید علی حوری دکتری آبياري و زهكشي  پژوهشکده alihouri_M@hotmail.com
محمدرضا گرشاسبی  کارشناسی ارشد علوم وصنايع غذايي  پژوهشکده
محمود ایزدی کارشناسی ارشد باغبانی مرکز تحقیقات بوشهر
مسعود لطیفیان  دکتری حشره شناسي  پژوهشکده masoud_latifian@yahoo.com

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0