پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پست الکترونیکی

محل خدمت

گرایش تخصصی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نام و نام خانوادگی

mgolm2003@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

بیماری‌شناسی گیاهی

گیاهپزشی

دکتری

مرتضی گل‌محمدی

j.fattahi@areeo.ac.ir

پژوهشکده مرکبات

میوه‌کاری: اصلاح و فیزیولوژی

علوم باغبانی

دکتری

جواد فتاحی مقدم

alirezasheikha@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

تغذیه و حاصلخیزی

خاکشناسی

کارشناس ارشد

علیرضا شیخ‌اشکوری

aghajanzadehs@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

حشره‌شناسی

گیاهپزشی

دکتری

سیروس آقاجانزاده

bgoleincitrus@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

اصلاح و بیوتکنولوژی درختان میوه

علوم باغبانی

دکتری

بهروز گلعین

mznasiri@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

فیزیولوژی پس از برداشت

علوم باغبانی

کارشناس ارشد

مازیار فقیه‌نصیری

mbanihashemian@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

بیماری‌شناسی گیاهی

گیاهپزشی

دکتری

سید مهدی بنی‌هاشمیان

malek_ghasemi@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

اصلاح و بیوتکنولوژی درختان میوه

علوم باغبانی

دکتری

مالك قاسمی

y.tajvar@areeo.ac.ir

پژوهشکده مرکبات

میوه‌کاری: فیزیولوژی و اصلاح

علوم باغبانی

دکتری

یحیی تاجور

rezafifaei@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

میوه‌کاری: فیزیولوژی و اصلاح

علوم باغبانی

دکتری

رضا فیفائی

adoulibabak@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

میوه‌کاری: فیزیولوژی و اصلاح

علوم باغبانی

دکتری

بابک عدولی

rafatcitrus@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

اصلاح نباتات

زراعت

کارشناس ارشد

فرهاد رفعت

taheri81@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

بیماری‌شناسی گیاهی

گیاهپزشی

دکتری

حسین طاهری

esm1351@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

حشره‌شناسی

گیاهپزشی

دکتری

اسماعیل غلامیان

mohamadfazelhalajisani@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

حشره‌شناسی

گیاهپزشی

کارشناس ارشد

محمد‌فاضل حلاجی‌ثانی

hormozebadi@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

آبیاری و زهکشی

آبیاری

دکتری

هرمز عبادی

bmoradi2003@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

تغذیه و حاصلخیزی

خاکشناسی

کارشناس ارشد

بیژن مرادی

taraiesi@gmail.com

پژوهشکده مرکبات

شیمی و حاصلخیزی خاک

خاکشناسی

دکتری

طاهره رئیسی

s_shahnazari85@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

تغذیه و حاصلخیزی

علوم خاک

کارشناس ارشد

سمیه شاهنظری

bahman.dadashzade@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

زراعت و اصلاح نباتات

زراعت

کارشناس ارشد

بهمن داداش‌زاده افاقی

srahebcitrus@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

میوه‌کاری: فیزیولوژی و اصلاح

علوم باغبانی

دکتری

سمانه راهب

shahram_bia@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

آبیاری و زهکشی

آبیاری

کارشناس ارشد

شهرام بی‌آزار

mkiacitrus@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

علوم باغبانی

علوم باغبانی

کارشناس ارشد

معصومه کیا‌‌اشکوریان

amisama59@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

مدیریت کشاورزی

اقتصاد‌کشاورزی

کارشناس ارشد

رسول آمی‌سماء

s_yasouri@yahoo.com

پژوهشکده مرکبات

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

کارشناس ارشد

سمیه ابوالحسنی‌یاسوری

neginakhlaghi@yahoo.com

مرکز تحقیقات استان مازندران

باغبانی

علوم باغبانی

دکتری

نگین اخلاقی

hamed51h@gmail.com

مرکز تحقیقات استان هرمزگان

باغبانی

علوم باغبانی

دکتری

حامد حسن‌زاده

fayazi_masoud@yahoo.com

مرکز تحقیقات استان فارس

باغبانی

علوم باغبانی

کارشناس ارشد

مسعود فیاضی

tava1347@yahoo.com

مرکز تحقیقات استان فارس

باغبانی

علوم باغبانی

کارشناس ارشد

امیر‌رضا توکلی

eabedig@yahoo.com

مرکز تحقیقات استان گیلان

باغبانی

علوم باغبانی

دکتری

ابراهیم عابدی‌قشلاقی

rmatani@yahoo.com

مرکز تحقیقات استان مازندران

باغبانی

علوم باغبانی

کارشناس ارشد

روانبخش متانی

a_ahmadpoor552@yahoo.com

مرکز تحقیقات استان کرمان

باغبانی

علوم باغبانی

کارشناس ارشد

احمد احمد‌پور

arshafie@yahoo.com

مرکز تحقیقات استان خوزستان

باغبانی

علوم باغبانی

دکتری

علي‌رضا شفيعي زرگر

mhazimiir@yahoo.com

مرکز تحقیقات استان زنجان

باغبانی

علوم باغبانی

دکتری

محمود عظیمی

a.dadras@yahoo.com

مرکز تحقیقات استان زنجان

اصلاح نباتات

اصلاح نباتات

دکتری

احمد دادرس

daryoushhoushmand@yahoo.com

مرکز تحقیقات استان فارس

باغبانی

علوم باغبانی

دکتری

داريوش هوشمند

rtaslimpour@yahoo.com

مرکز تحقیقات استان فارس

باغبانی

علوم باغبانی

فوق لیسانس

محمدرضا تسليم­پور

mhajiamiri@yahoo.com

مرکز تحقیقات استان كرمانشاه

باغبانی

علوم باغبانی

فوق ليسانس

ابوالمحسن حاج اميري

gholami.rahmat@yahoo.com

مرکز تحقیقات استان كرمانشاه

باغبانی

علوم باغبانی

دکتری

رحمت­اله غلامي

Masomi.ali9@gmail.com

مرکز تحقیقات استان گیلان

میوه کاری

علوم باغبانی

فوق لیسانس

سید علی­النقی معصومی­مجره

h_fereydoni@yahoo.com

مرکز تحقیقات استان گلستان

میوه کاری

علوم باغبانی

فوق ليسانس

حسين فريدونی

arbonyanpour@yahoo.com

مرکز تحقیقات استان فارس

باغبانی

علوم باغبانی

دکتری

عليرضا بنيان­پور

z.tabatabaee@yahoo.com

مرکز تحقیقات استان مرکزی

باغبانی

علوم باغبانی

فوق ليسانس

سيدضياءالدين طباطبايي

s.faraji-61@yahoo.com

مرکز تحقیقات استان مرکزی

باغبانی

علوم باغبانی

دانشجوی دکتری

سکینه فرجی

asman2000@gmail.com

مرکز تحقیقات استان يزد

باغبانی

علوم باغبانی

دکتری

محمد وظيفه­شناس

hamidzare777@gmail.com

مرکز تحقیقات استان فارس

باغبانی

علوم باغبانی

دکتری

حميد زارع

jafarim@farsagres.ir

مرکز تحقیقات استان فارس

میوه کاری

علوم باغبانی

دانشجوی دکتری

مسلم جعفری

bardia.moradi@yahoo.com

مرکز تحقیقات استان لرستان

میوه کاری

علوم باغبانی

فوق ليسانس

بردیا مرادی

Zahra.yousef@gmail.com

مرکز تحقیقات استان گیلان

مکانیزاسیون

ماشین آلات

دکتری

زهرا یوسفی

vnarjesi@alumni.ut.ac.ir

مرکز تحقیقات استان مرکزی

اصلاح نباتات

اصلاح نباتات

دکتری

وحيده نرجسي

. . .

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0