پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پست الکترونیک

محل خدمت

گرایش تخصصی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نام و نام خانوادگی

behzadedrisi@yahoo.com

ستاد پژوهشکده

فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت

علوم باغبانی

دکتری تخصصی

 

بهزاد ادریسی

Bayat_new@yahoo.com

ستاد پژوهشکده

ویروس شناسی و بیماری های ویروسی

بیماری شناسی گیاهی

دکتری تخصصی

 

حسین بیات

Khalaj56@yahoo.com

ستاد پژوهشکده

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در بسترهای خاکی و بدون خاک

خاکشناسی

دکتری تخصصی

 

محمد علی خلج

@yahoo.com 2000 ebreeder  

ستاد پژوهشکده

کشت بافت گیاهی

اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد

 

ابراهیم بیرامی زاده

asghar.hosseini.nia@gmail.com

ستاد پژوهشکده

کنه شناسی

حشره شناسی کشاورزی

کارشناسی ارشد

 

اصغر حسینی نیا

smbanijamali@yahoo.com

ستاد پژوهشکده

شیمی و حاصلخیزی خاک

علوم خاک

کارشناسی ارشد

 

سید محمد بنی جمالی

Mrshafiei1968@gmail.com

ستاد پژوهشکده

فیزیولوژی پس از برداشت

علوم باغبانی

کارشناسی ارشد

 

محمدرضا شفیعی

m.h.azimi58@gmail.com

ستاد پژوهشکده

اصلاح و تنوع ژنتیکی

علوم باغبانی

دکتری تخصصی

 

محمد حسین عظیمی

eisanazerian1144@gmail.com

ستاد پژوهشکده

بیماریهای باکتریایی

بیماری شناسی گیاهی

دکتری تخصصی

 

عیسی ناظریان

Amirarabi1915@gmail.com

ستاد پژوهشکده

شناسایی و کنترل علفهای هرز

کشاورزی

کارشناسی ارشد

امیر عربی

sahar_mirzaei81@yahoo.com

ستاد پژوهشکده

فیزیولوژی گل و گیاهان زینتی

باغبانی

دکتری تخصصی

سحر میرزایی دمابی

shafyii@gmail.com

ستاد پژوهشکده

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی

علوم باغبانی

دکتری تخصصی

سمیه شفیعی ماسوله

Mkarimia61@gmail.com

ستاد پژوهشکده

اصلاح و فیزیولوژی درختان میوه

باغبانی

دکتری تخصصی

مریم کریمی علویجه

. . .

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0