پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام و نام­خانوادگی

سمت

محل خدمت

دکتر

مهدی طاهری

رئیس کمیته

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

دکتر

مرتضی گل محمدی

نائب رئیس

 کمیته

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی

دکتر

حمید عبدالهی

عضو

پژوهشکده میوه­های

 معتدله و سردسیری

دکتر

جواد فتاحی مقدم

عضو

پژوهشکده مرکبات و

میوه­های نیمه گرمسیری

دکتر

سیامک کلانتری

عضو

دانشکده کشاورزی

دانشگاه تهران

دکتر

مجید علی ­حوری

دبیر کمیته

موسسه تحقیقات

 علوم باغبانی


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0