پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


به منظور ارتقاء تحقیقات باغبانی در کشور، موسسه تحقیقات علوم باغبانی از تجمیع موسسات تک‌محصولی پسته، خرما و میوه‌های گرمسیری، مرکبات ، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، مرکز تحقیقات چای، بخش تحقیقات باغبانی و بخش تحقیقات سبزی و صیفی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ایجاد گردیده است. واحدهای تحقیقاتی تابعه در طی سال‌های گذشته زیر ساخت های ارزشمندی ایجاد و با فعالیت در تحقیقات کاربردی محصولات مربوطه دستاوردهای موثری را بدست آورده‌اند. به منظور هم سویی و هماهنگی بیشتر در مجموعه‌های تحقیقاتی مربوطه و استفاده بهینه از امکانات و زیر ساخت های تحقیقاتی موجود، موسسه تحقیقات علوم باغبانی تشکیل گردید.  تشکیل موسسه بر اساس مصوبه شورای عالی اداری و تایید هیات امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی صورت گرفت. معرفی واحدهای تابعه و برخی دستاوردهای مهم آنها در ادامه و به صورت خلاصه آورده شده است.

 


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0