پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

*    بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی کشور در حوزه علوم باغبانی

*    انجام طرحهای پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای به منظور استفاده بهینه از منابع باغبانی کشور با استفاده از روش های مختلف فناوری زیستی

*    فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت های پژوهشی مربوط به باغبانی کشور

*    انجام تحقیقات لازم برای رفع نیازهای بخش باغبانی کشور

*    توسعه تحقیقات برای استفاده از روش های نوین باغبانی و کاربرد فناوری های نوین

*    حفظ ذخایر ژنتیکی باغبانی جهت بهره برداری در برنامه های به نژادی

*    انجام تحقیقات با هدف دستیابی به ارقام و پایه های اصلاح شده گیاهان باغبانی و معرفی آنها

*    انجام تحقیقات لازم به منظور تعیین نیازهای ارقام و پایه ها در مناطق مختلف کشور

*    بررسی مسائل و مشکلات پس از برداشت محصولات باغبانی

*    تهیه، تامین و نگهداری هسته های اولیه سالم نهال و بذر ارقام ، پایه ها و اندام های تکثیری و برای واگذاری به بخش خصوصی

*    پیش تکثیر نهال و بذر پایه ها و ارقام برای تامین نیاز باغ های مادری با همکاری مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی

*    انتشار و ثبت گزارش ها و مقالات علمی و اختراعات حاصل از طرحهای تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی

*    تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت موسسه و تهیه برنامه و بودجه سالیانه موسسه و پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی تابعه برای ارائه و تصویب در هیات امناء

*    نظارت بر اجرای برنامه های تحقیقاتی مربوط به پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی تابعه و ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی

*    تهیه و ارائه دستورالعمل ها و آئین نامه های لازم برای تصویب در هیات امناء

*    همکاری با دانشگاه ها ، مراکز آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی داخل و خارج برای انجام تحقیقات مشترک و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش باغبانی کشور

*    ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی

*    مشارکت در بررسی های اقتصادی و بازاریابی محصولات باغبانی

*    همکاری در ایجاد بستر مناسب جهت تشکیل شرکت های دانش بنیان طبق ضوابط و مقررات

*    ارتباط مستمر و مداوم با کانون های تولید و انجمن های علمی

*    کمک به تجاری سازی یافته های حاصل از فعالیت های تحقیقاتی موسسه و درآمدزایی

*    مشارکت در سمینارها و کنفرانسهای ملی و بین المللی، نمایشگاه ها، بازدیدهای علمی و دوره های آموزشی داخل و خارج کشور


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0