پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش تخصصی

محل خدمت

پست الکترونیک

محسن خدادادی

دکتری

باغبانی

سبزیکاری

ستاد پژوهشکده

kodadadi@yahoo.com

عبدالحمید محبی

دکتری

خاک شناسی

تغذیه گیاهی

ستاد پژوهشکده

hamidmohebi@hotmail.com

رامین حاجیان فر

دکتری

بیوتکنولوژی گیاهی

بیمار شناسی

ستاد پژوهشکده

hajianfarramin@yahoo.com

محمدرضا ایمانی

دکتری

اصلاح نباتات

بیومتری

ستاد پژوهشکده

mr-imani2008@yahoo.com

رامین رافضی

فوق لیسانس

اصلاح نباتات

سبزیکاری

ستاد پژوهشکده

raminrafezi@gmail.com

مهدی آقابیگی

دکتری

زراعت

علفهای هرز

ستاد پژوهشکده

maghabeygi@yahoo.com

سید حسن موسوی

دکتری

باغبانی

سبزیکاری

ستاد پژوهشکده

Mousavi218@yahoo.com

محمد جعفر آقايي

دکتری

اصلاح نباتات

بیومتری

ستاد پژوهشکده

jaafaraghaei@gmail.com

علی فرهادی

دکتری

باغبانی

سبزیکاری

اصفهان

farhadi-siv@yahoo.com

مشهید هناره

دکتری

باغبانی

سبزیکاری

آذربایجان غربی

mashhid_henareh@yahoo.com

محمدرضا نارویی راد

دکتری

اصلاح نباتات

بیومتری

سیستان

narouirad@gmail.com

کریم عرب سلمانی

دکتری

باغبانی

سبزیکاری

تهران

salmani348@yahoo.com

محسن سیلسپور

دکتری

خاک شناسی

تغذیه گیاهی

تهران

mseilsep@yahoo.com

سیگبل خوشکام

فوق لیسانس

باغبانی

سبزیکاری

جیرفت

s.khoshkam@areeo.ac.ir

گودرز خواجه پور

فوق لیسانس

باغبانی

سبزیکاری

جیرفت

g.khajehpour.54@gmai.com

عبدالستار دارابی

دکتری

باغبانی

سبزیکاری

خوزستان

darabi6872@yahoo.com

غلامعباس مشرف

فوق لیسانس

باغبانی

سبزیکاری

خوزستان

abbasmosharraf@yahoo.com

ناصر ظریفی نیا

دکتری

زراعت

فیزیولوژی

دزفول

zarifinia@yahoo.com

علیرضا سبحانی

دکتری

کشاورزی

زراعت

خراسان

alisobhani@yahoo.com

عالم خومرام

فوق لیسانس

اصلاح نباتات

اصلاح نباتات

همدان

Alemkho@Yahoo.com

حامد حسن زاده خانکهدانی

فوق لیسانس

باغبانی

سبزیکاری

هرمزگان

hamed51h@gmail.com

علی کاخکی

فوق لیسانس

باغبانی

سبزیکاری

خراسان

kakhki@yahoo.com

رمضان سرپرست

فوق لیسانس

زراعت

زراعت

مازندران

Ram_sarparast@yahoo.com

شهین زمردی

دکتری

علوم و صنایع غذایی

صنایع غذایی

آذربایجان غربی

shahinzomorodi@gmail.com

شهریار عسگری

دکتری

آفت شناسی گیاهی

حشره شناسی

تهران

s.asgari@yahoo.com

. . .

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0