پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش تخصصی

محل خدمت

پست الکترونیک

ابراهیم گنجی مقدم

دکتری

علوم باغبانی

میوه کاری- میوه های هسته دار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی

eganji@hotmail.com

احمد فهادان

دکتری

علوم باغبانی

میوه کاری- میوه های خشک و  دانه دار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی

ah_ fahadan@yahoo.com

اصغر سلیمانی

کارشناسی ارشد

باغبانی

فیزیولوژی واصلاح درختان میوه

پژوهشکده میوه های معتدله

Soleimani1362@gmail.com

بهروز مرادی عاشور

کارشناسی ارشد

اصلاح نباتات

ژنتیک بیومتری(ارشد) و مولکولی(دکتری)

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی همدان

Behmoradi91@gmail.com

بیژن کاووسی

دکتری

عاوم باغبانی

فیزیولوژی درختان میوه

ایستگاه تحقیقات کشاورزی زرقان، شیراز. فارس

Kavoosi696@yahoo.com

جهانشیر احمدی

دکتری

باغبانی

میوه کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کهگیلویه و بویر احمد- یاسوج

Ana_ahmadi2005@yahoo.com

حامد دولتی بانه

دکتری

باغبانی

میوه کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان غربی

ah_dolati@yahoo.com

حسن اکبری

دکتری

باغبانی

میوه کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اصفهان

ak.Hassan@yahoo.com

حسن حاج­ نجاری

دکتری

باغبانی، زیست شناسی و تولیدات گیاهی

فیزیولوژی واصلاح درختان میوه

پژوهشکده میوه های معتدله

hassanhajnajari@yahoo.com

hajnajarih@gmail.com

 

حسن محمودزاده

دکتری

باغبانی

میوه کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان غربی

Mahmoudzadeh45@yahoo.com

حسین مرادی

کارشناسی ارشد

علوم باغبانی

میوه کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال و بختیاری، شهرکرد

moradi1347@yahoo.com

حسين فتحي

دكتري

علوم باغباني

فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان شرقی

Fathih_1353@yahoo.com

حمید رضا بهرامی

کارشناسی ارشد

باغبانی

میوه کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اصفهان

Ali.sarina1350@gmail.com

حمید رضا توکلی کاخکی

دکتری

زراعت

تحقیقات زعفران

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی

hamidre@gmail.com

حمید رهنمون

دکتری

باغبانی

فیزیولوژی گیاهی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان شرقی

hr482002@yahoo.com

حمید سلیمانی

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی واصلاح درختان میوه

فیزیولوژی پس از برداشت

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

gh.a.soleymani@gmail.com

gh.a.soleymani@ut.ac.ir

 

حمید عبداللهی

دکتری

بیوتکنولوژی درختان میوه

اصلاح گلابی و به

اصلاح برای مقاومت به آتشک

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

h.abdollahi@areeo.ac.ir

داراب حسنی

دکتری

باغبانی

اصلاح نباتات

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

Hassanida@yahoo.com

داریوش آتشکار

دکتری

فیزیولوژی واصلاح درختان میوه

اصلاح پایه های سیب

پژوهشکده میوه های معتدله وسردسیری

Datashkar2002@yaboo.com

داریوش فتحی

کارشناسی ارشد

علوم باغبانی

میوه کاری- میوه های دانه دار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی

kimiaasazeh@gmail.com

داود جوادی مجدد

کارشناسی ارشد

مهندسی باغبانی

میوه کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گیلان

davoodjavadi2010@gmail.com

رحیم قره شیخ بیات

دکتری

ژنتیک و اصلاح درختان میوه

اصلاح زردآلو

باروری درختان میوه

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

r.bayat@areeo.ac.ir

rahim2002bayat@gmail.com

رضا رضایی

دکتری

باغبانی

میوه کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان غربی

rezrezaee@yahoo.com

رعنا دستجردی

دکتری

بیماری شناسی

قارچ شناسی

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

Raana_dastjerdi@yahoo.com

روح الله حق جویان

 

دکتری

ژنتیک واصلاح درختان میوه

اصلاح پایه گردو

اصلاح فندق

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

rhaghjooyan@yahoo.com

سیداصغرموسوی

دکتری

علوم باغبانی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال و بختیاری، شهرکرد

asgharmousavi@gmail.com

asgharmousavi@yahoo.com

sa.mousavi@areeo.ac.ir

 

شکراله حاجی وند

دکتری

باغبانی

میوه کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی قزوین

shokrollah2006@gmail.com

طاهره  پروانه

کارشناسی ارشد

علوم باغبانی و فضای سبز

فیزیولوژی و اصلاح میوه خشک میوه ها- سیب توسرخ

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی سمنان (شاهرود)

Par1330@gmail.com

عادل پیرایش

کارشناسی ارشد

علوم باغبانی

میوه کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اردبیل

apfg1346@yahoo.com

علی اصغر زینانلو

دکتری

باغبانی

فیزیولوژی واصلاح درختان میوه

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

azeinanloo@yahoo.com

علی ایمانی

دکتری

فیزیولوژی واصلاح درختان میوه

اصلاح بادام

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

Imani_a45@yahoo.com

علی­رضا رحمانیان حقیقی

کارشناسی ارشد

باغبانی

میوه کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد- یاسوج

Ali6060reza@gmail.com

عیسی ارجی

دکتری

علوم باغبانی

میوه­کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کرمانشاه

issaarji@gmail.com

فرزانه رضوی

دکتری

علوم باغبانی

ژنتیک ملکولی و بیوتکنولوژی در اصلاح درختان میوه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی چهارمحال و بختیاری

Farzanehrazavi2003@yahoo.com

فرهاد کرمی

دکتری

باغبانی

فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کردستان

Farhad.karami@gmail.com

قاسم حسنی

کارشناسی ارشد

باغبانی

میوه کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان غربی

Gh.hasani91@gmail.com

مجید ظهوری

کارشناسی ارشد

باغبانی

فیزیولوژی واصلاح درختان میوه

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

Zohori2005@yahoo.com

محسن پیرمرادیان

دکتری

باغبانی

میوه کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اصفهان

Pirmoradian7558@gmail.com

محمد رجب زاده

کارشناسی ارشد

علوم باغبانی

میوه کاری- انگور و انار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی

 

محمد زرین­بال

دکتری

کشاورزی و فضای سبز

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان شرقی

m.zarrinbal@areeo.ac.ir blacktulip53@yahoo.com

محمد سرسیفی

کارشناسی ارشد

علوم باغبانی

فیزیولوژی و اصلاح نباتات در میوه­کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان کردستان

newmsarsaifee@gmail.com

محمد فدایی اقدم

کارشناسی ارشد

باغبانی

درختان میوه معتدله

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

Agdam145@yahoo.com

محمد گردکانه

دکتری

علوم باغبانی

میوه­کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کرمانشاه

mgerdakaneh@gmail.com

محمدجواد کرمی

دکتری

علوم باغبانی

میوه کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی فارس)

Jkarami299@yahoo.com

محمدعلی نجاتیان

دکتری

باغبانی

فیزیولوژی به نژادی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی قزوین

nejatianali@yahoo.com

محمود حسین نیا

کارشناسی ارشد

باغبانی

اصلاح درختان میوه

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

shavakee@gmail.com

hoseinnia@ut.ac.ir

محی­الدین پیرخضری

دکتری

باغبانی

اصلاح و مدیریت درختان آلو و گوجه

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

Pirkhezri_mohi@yahoo.com

مرضیه قربانی

کارشناسی ارشد

بیوتکنولوژی کشاورزی

بیوتکنولوژی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی همدان

Ghorbanimarzieh25@yahoo.com

مریم تاتاری

دکتری

باغبانی

میوه کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اصفهان

mtatari1@gmail.com

مشهید هناره

دکتری

باغبانی

میوه کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان غربی

mashhidh@gmail.com

منصور فاضلی رستم پور

دکتری

زراعت

فیزیولوژی گیاهی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی سیستان

Mansour_fazeli@yahoo.com

منصوره کشاورزی

دکتری

بیماری شناسی

باکتری شناسی

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

kmansureh@gmail.com

میترا میرعبدالباقی

دکتری

تغذیه

تغذیه

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

Mitra_ mirabdulbaghi@yahoo.com

مینا غزائی یان

کارشناسی ارشد

باغبانی

میوه کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان

m_ghazaeian58@yahoo.com

ناصر بوذری

دکتری

باغبانی

فیزیولوژی واصلاح درختان میوه

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

Bouzari1111@yahoo.com

ولی اله رسولی

دکتری

اصلاح نباتات

ژنتیک بیومتری (تنش های غیرزنده)

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی قزوین

spiiqv@gmail.com

v.rasouli@areeo.ac.ir

هادی زراعتگر

دکتری

علوم باغبانی

میوه کاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان جنوبی

Zeraatgarh@yahoo.com

یعقوب سیدمعصومی

کارشناسی ارشد

اصلاح نباتات

اصلاح نباتات

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اردبیل

yamasoumi@yahoo.com

لیزا نبهانی

کارشناس ارشد

ترویج و آموزش کشاورزی

 

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

Lizanabhani@yahoo.com

نوشین کاظمی

دکتری

علوم باغبانی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

n.kazemi@tabrizu.ac.ir


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0